บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

        สิ้นสุดการรอคอย กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 5 ฉบับ ปลดล็อกเครื่องสําอางกัญชา-กัญชง พร้อมขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร คุมเข้มฉลากผลิตภัณฑ์

            เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และส่งเสริมการใช้กัญชา กัญชง ในเครื่องสําอาง และขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ อนุญาตการกัญชา-กัญชง ใน เครื่องสําอาง และขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร จํานวน 5 ฉบับ โดยมีใจความสําคัญดังนี้


            ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 ระบุอนุญาตให้ใช้ยานํ้ามันกัญชาที่ผลิตจากช่อดอก ซึ่งยามี delta-9- tetrahydrocannabinol (THC) 2.0 mg/ml ยานํ้ามันสารสกัดกัญชาที่มี Cannabidiol (CBD) 100 mg/ml. และมีdelta-9-tetrahydrocannabinol (THC) ในอัตราส่วนที่ CBD : THC มากกว่าหรือเท่ากับ 20:1 และยานํ้ามัน สารสกัดกัญชาที่มี Delta-9 tetrahydrocannabinol (THC) และ Cannabidiol (CBD) ในอัตราส่วน 1:1 เพ่ือรักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือ มีอาการปวด ในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้หรือไม่ได้ผล ซึ่งสั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรองส่วนยานํ้ามันสารสกัดกัญชาที่มี Delta-9- tetrahydrocannabinol (THC) ไม่เกิน 0.5 mg/drop สามารถใช้รักษาเสริมหรือรวบรวมกับการรักษาตามมาตรฐานในการรักษาภาวะ คลื่นไส้ อาเจียนจากเคมีบําบัด และใช้รักษาเสริมในผู้ป่วยโรคมะเร็งระยะท้ายที่มีอาการนอนไม่หลับ เบื่ออาหาร หรือ
มีอาการปวดในระดับปานกลางถึงรุนแรง ที่รักษาด้วยยามาตรฐานไม่ได้หรือไม่ได้ผล ให้สั่งใช้ยาโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแผนปัจจุบันที่ผ่านการอบรมหลักสูตรการ ใช้กัญชาทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชา และกัญชงในเครื่องสสําอาง พ.ศ. 2564 ระบุส่วนประกอบที่ได้จากการสกัดกัญชา หรือกัญชง และต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) ไม่เกิน 0.2% โดยนํ้าหนัก และห้ามใช้สารแคนนาบิไดออลที่ได้จากการสังเคราะห์ (Synthetic Cannabidiol) ภายใต้เงื่อนไข


           ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์ ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้นวัตถุดิบที่ใช้ต้องมีสาร THC ปนเป้ ือนไม่เกิน 0.2%
ในกรณีเครื่องสําอางพร้อมใช้รูปแบบนํ้ามัน หรือ Soft Gelatin Capsules จะต้องมีสาร THC ปนเป้ ือน ไม่เกิน 0.001%


          ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง ฉลากของเครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของ สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออลจากกัญชา และกัญชง พ.ศ. 2564 ระบุให้ผู้ผลิตเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิต เครื่องสําอางที่มีสารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล จากกัญชา และกัญชงเป็นส่วนผสมในการผลิตเครื่องสําอางจัดทําฉลากให้สอดคล้องกับประกาศ คณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง ฉลากของเครื่อง สําอาง พ.ศ. 2562 โดยต้องแสดงคําเตือนเกี่ยวกับอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่ออนามัยของบุคคล หรือข้อความเพ่ือคุ้มครอง ผู้บริโภค (ถ้ามี) และหากมีสารใด ๆ ในสูตร ที่ต้องแสดงคําเตือนตามประกาศ คณะกรรมการเครื่องสําอาง ว่าด้วยเรื่องคําเตือนให้แสดงคําเตือนดังกล่าวด้วย และในกรณีคําเตือนซํ้า ให้แสดงข้อความตามบัญชี แนบท้ายนอกจากนี้ผู้ผลิตเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอางที่มี สารสกัดที่มีสารแคนนาบิไดออล จากกัญชา และกัญชงเป็นส่วนผสมต้องแสดงความเข้มข้น ของสารแคนนาบิไดออล ในฉลากเป็นร้อยละโดยนํ้าหนัก (Weight by Weight) โดยมีบังคับข้อความดังต่อ ไปนี้


ผลิตภัณฑ์ทุก ประเภท ยกเว้น ผลิตภัณฑ์รูปแบบ นํ้ามัน หรือ รูปแบบ Soft Gelatin Capsules
คําเตือนที่ฉลาก :

ㆍผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้

ㆍหากใช้แล้วมีความผิดปกติ ใด ๆ เกิดขึ้นต้องหยุดใช้ และปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร

ผลิตภัณฑ์รูปแบบ นํ้ามัน หรือ รูปแบบ Soft Gelatin Capsules

คําเตือนที่ฉลาก :
ㆍห้ามรับประทาน
ㆍผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้ หากใช้แล้วมีความผิดปกติ ใด ๆ เกิดขึ้นต้องหยุดใช้ และปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร


ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การใช้ส่วนของกัญชงในเครื่องสําอาง พ.ศ. 2564 ระบุเงื่อนไขสําคัญ คือ กากหรือเศษที่เหลือจากการสกัดกัญชงและต้องมีสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล
(tetrahydrocannabinol, THC) ที่นํามาใช้จะต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยนํ้าหนักทั้งนี้ ส่วนของกัญชงต้องทําให้แห้งแล้ว และต้องใช้ในวัตถุประสงค์ทางเครื่องสําอางเท่านั้น และห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ ใช้ในช่องปาก หรือผลิตภัณฑ์ ที่ใช้บริเวณจุดซ่อนเร้น ในกรณีเครื่องสําอางพร้อมใช้จะต้องมีสาร THC ปนเป้ ือนไม่เกิน 0.2% ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง การแสดงคําเตือนที่ฉลากของ เครื่องสําอางที่มีส่วนผสมของส่วนของกัญชง พ.ศ. 2564 ผู้ผลิตเพ่ือขาย หรือผู้รับจ้างผลิตเครื่องสําอางที่มีส่วนของกัญชงเป็นส่วนผสม ในการผลิตเครื่องสําอาง ต้องแสดงคําเตือนตามที่ระบุ คือ


ㆍผลิตภัณฑ์อาจก่อให้เกิด การแพ้หรือการระคายเคืองได้
ㆍหากใช้แล้วมีความผิดปกติ ใด ๆ เกิดขึ้น ต้องหยุดใช้ และปรึกษาแพทย์ หรือ เภสัชกร


UPDATE กฎหมายกัญชา-กัญชง ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2021


รายละเอียดกัญชา
https://www.thaipost.net/main/detail/103322
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/105/T_0001.PDF
รายละเอียดกัญชง
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/105/T_0002.PDF
ขอบคุณแหล่งที่มา https://www.thansettakij.com/content/business/480391?as=

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save