บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

สํานักงานข่าว Nation tv ได้เข้าสัมภาษณ์คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในหัวข้อเรื่อง “สารสกัดกัญชงในเครื่องสําอาง” ซึ่งกําลังเป็นที่ น่าสนใจอยู่ในขณะนี้ และยังได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ เลยทีเดียว