บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี 2564 ณ บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด​

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดการตรวจสุขภาพ ทั้งส่วนสํานักงานใหญ่และสําหรับพนักงานโรงงาน โดยการจัดตรวจสุขภาพพนักงานในทุกครั้ง ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีสุขภาพที่แข็ง แรงทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นสําคัญ จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้น เพ่ือส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง