บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

กิจกรรม

คุณ ธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง

 คุณ ธนวัฒ พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ ในหัวข้อ บรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ให้แก่นักศึกษา สาขา วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง คณะเภสัชศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566

กิจกรรม “แต่งเติม เพิ่มรอยยิ้ม” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบางละมุง

กิจกรรม “แต่งเติม เพิ่มรอยยิ้ม” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบางละมุง                                                                                                      …

กิจกรรม “แต่งเติม เพิ่มรอยยิ้ม” ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุบางละมุง Read More »

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุ หัวข้อเรื่อง “การสร้างสุขด้วยตนเอง” ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี วันที่ 6 สิงหาคม 2563

คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด และคุณจันทรัช พิบูลย์สวัสดิ์ ผู้ก่อตั้ง บริษัท เจอร์นี่ อะครอส จํากัด ได้รับเชิญเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังสูงอายุ หัวข้อเรื่อง “การสร้างสุขด้วยตนเอง” เป็นโครงการฝึกอบรมแต่งหน้าและเตรียมความพร้อม พัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับผู้ต้องขังสูงอายุ เพื่อพัฒนาศักยภาพเชิงบวกให้แก่ผู้ต้อง ขัง และเป็นการสร้างสุขได้ด้วยตนเอง เป็นการส่งเสริมให้มีสุขภาพจิตที่ดี ส่งผลให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง ณ ทัณฑสถานหญิงธนบุรี ในวันที่ 6 สิงหาคม 2563

CSR คอมเม็ทส์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานกาชาด ประจําปี 2563 แก่ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

           คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานกาชาด ประจําปี                                                2563 แก่ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563     

กระทรวงสาธารณสุข ไฟเขียว ปลดล็อกยาสมุนไพร – เครื่องสําอาง กัญชา กัญชง

        สิ้นสุดการรอคอย กระทรวงสาธารณสุขออกประกาศ 5 ฉบับ ปลดล็อกเครื่องสําอางกัญชา-กัญชง พร้อมขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร คุมเข้มฉลากผลิตภัณฑ์             เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน และส่งเสริมการใช้กัญชา กัญชง ในเครื่องสําอาง และขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติ ด้านสมุนไพร ล่าสุด กระทรวงสาธารณสุข ออกประกาศ อนุญาตการกัญชา-กัญชง ใน เครื่องสําอาง และขึ้นทะเบียนยาสมุนไพร จํานวน 5 ฉบับ โดยมีใจความสําคัญดังนี้             ประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร พ.ศ. 2564 ระบุอนุญาตให้ใช้ยานํ้ามันกัญชาที่ผลิตจากช่อดอก ซึ่งยามี delta-9- tetrahydrocannabinol (THC) 2.0 mg/ml ยานํ้ามันสารสกัดกัญชาที่มี Cannabidiol (CBD) …

กระทรวงสาธารณสุข ไฟเขียว ปลดล็อกยาสมุนไพร – เครื่องสําอาง กัญชา กัญชง Read More »

iColor จับมือ PHC ผนึกกําลังร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอาง จากกัญชา กัญชงยื่นจดแจ้งรายแรกของไทย

บริษัท  ไอคัลเลอร์  คอสเมติคสคอสเมติคส์ (ประเทศไทยประเทศไทย)  จํากัด ผู้นําด้านการผลิตเครื่องสําอาง ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้าและผิวกาย  ผลิตภัณฑ์สําหรับใช้ในโรงแรมและสปา       รวมถึงบรรจุภัณฑ์ต่างๆคุณภาพสูงมาตรฐานระดับสากล ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพื่อชุมชน(PHC) ผู้นําด้านการปลูกกัญชาและกัญชงแบบเกษตรมาตรฐานสูงเกรดทางการ แพทย์ ร่วมพัฒนาวัตถุดิบ จากกัญชา กัญชง สู่ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางยื่นจดแจ้งเป็นรายแรกของไทย ตั้งเป้ามุ่งสู่การแข่งขันในตลาดโลก                    นางศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด พร้อมด้วยนางศศิการ ล้อจิโรภาส ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพรเพลาเพลินเพ่ือชุมชน (PHC) จึงได้มีการประกาศร่วมกันลงนามภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่อง สําอาง ซึ่งใช้วัตถุดิบจากกัญชา กัญชง และสมุนไพรอื่นๆ เพ่ือต่อย อดและเป็นแนวทางในการหาโอกาสใหม่ๆ ในเชิงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมให้กับกัญชากัญชงที่กําลังจะกลายเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตัวใหม่ของ ประเทศไทย ให้มีมาตรฐานสากลและพร้อม ก้าวไกลไปสู่วงการเครื่องสําอางระดับโลก       …

iColor จับมือ PHC ผนึกกําลังร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอาง จากกัญชา กัญชงยื่นจดแจ้งรายแรกของไทย Read More »

HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ประกาศผลการประกวด

HCU NEW GEN HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่กระทรวงการอุดมศกระทรวงการอุดมศึึกษากษา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิจัยวิจัย และนวัตกรรม ประกาศผลประกวด “ นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ที่มีโครงงาน / ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2563 ”รางวัลดีเด่น ระดับชาติชื่อ-สกุล (นักศึกษา) นางสาว ชญานิษฐ์ จันทร์ตรีคณะวิชา / สาขาวิชา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจชื่อ-สกุล (อาจารย์นิเทศ) อาจารย์ ดร. พวงชมพู โจนส์ชื่อโครงงาน แผนการพัฒนาตู้จําหน่ายเครื่องสําอางอัตโนมัติ บิวตี้ แลนด์มาร์คสถานประกอบการ บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัดระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 5 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2562hcunewgen #huachiew #เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด มอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 64 เวลา 09.30 น.              พล.ต.อุดม แก้วมหา ผบ.พล.ม.2 รอ. ได้รับมอบอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยมี คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด เป็นผู้มอบอุปกรณ์ป้องกันดังกล่าว ณ ห้องรับรอง บก.พล.ม.2 รอ. 

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ร่วมส่งกําลังใจสู้ภัยโควิด-19 กับสํานักงานเขตพระโขนง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ได้มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สเปรย์ แอลกอฮอล์เจล ให้กับทีมผู้บริหารสํานักงานเขตพระโขนง และคุณมานพ เพียวอยู่ (หัวหน้าฝ่ายปกครอง) วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพ่ือนําใช้ที่ศูนย์พักคอยสําหรับผู้ป่วยโควิด-19 ต้องการรับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ศูนย์พักคอย “พวกเราจะร่วมมือร่วมใจพวกเราจะร่วมมือร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน”