บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

กิจกรรม

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ร่วมส่งกําลังใจสู้ภัยโควิด-19 กับสํานักงานเขตพระโขนง

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ได้มอบหน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์สเปรย์ แอลกอฮอล์เจล ให้กับทีมผู้บริหารสํานักงานเขตพระโขนง และคุณมานพ เพียวอยู่ (หัวหน้าฝ่ายปกครอง) วัตถุประสงค์ในครั้งนี้เพ่ือนําใช้ที่ศูนย์พักคอยสําหรับผู้ป่วยโควิด-19 ต้องการรับการสนับสนุนอุปกรณ์ที่ศูนย์พักคอย “พวกเราจะร่วมมือร่วมใจพวกเราจะร่วมมือร่วมใจ ก้าวผ่านวิกฤตนี้ ไปด้วยกัน”

บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด มอบหน้ากากอนามัย และ แอลกอฮอล์ให้แก่ โรงพยาบาลประชาพัฒน์

ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ของประเทศไทย หน้ากากอนามัย ถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตประจําวันของเรา…ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ได้ส่งมอบหน้ากากอนามัยจํานวน 6,000 ชิ้น ที่วัด oxygen ปลายนิ้วจํานวน 20 เครื่อง ปรอทวัดไข้ ดิจิตอลจํานวน 30 เครื่อง Gel Alcohol 30 ml. จํานวน 720 ชิ้น ให้แก่ โรงพยาบาลประชาพัฒน์ เพ่ือเป็นส่วนช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อ Covid-19

สํานักงานข่าว Nation tv ได้เข้าสัมภาษณ์คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ “สารสกัดกัญชงในเครื่องสําอาง”

สํานักงานข่าว Nation tv ได้เข้าสัมภาษณ์คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคัลเลอร์ คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จํากัด ในหัวข้อเรื่อง “สารสกัดกัญชงในเครื่องสําอาง” ซึ่งกําลังเป็นที่ น่าสนใจอยู่ในขณะนี้ และยังได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ เลยทีเดียว

โครงการตรวจสุขภาพพนักงานประจําปี 2564 ณ บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด​

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา บริษัทได้จัดการตรวจสุขภาพ ทั้งส่วนสํานักงานใหญ่และสําหรับพนักงานโรงงาน โดยการจัดตรวจสุขภาพพนักงานในทุกครั้ง ทางบริษัทฯ มุ่งเน้นการมีสุขภาพที่แข็ง แรงทั้งทางร่างกายและจิตใจเป็นสําคัญ จึงจัดให้มีการตรวจสุขภาพขึ้น เพ่ือส่งเสริมและป้องกันการเจ็บป่วยของพนักงานอย่างต่อเนื่อง