บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

           คุณศลิษา พิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด ร่วมสนับสนุนกิจกรรมการกุศลงานกาชาด ประจําปี
                                                2563 แก่ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563