บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จำกัด

HCU NEW GEN HCU NEW GEN เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่
กระทรวงการอุดมศกระทรวงการอุดมศึึกษากษา วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ วิจัยวิจัย และนวัตกรรม ประกาศผลประกวด

“ นักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทํางาน ที่มีโครงงาน / ผลการปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และการจัดการดีเด่น ระดับชาติ ประจําปี พ.ศ. 2563 ”รางวัลดีเด่น ระดับชาติ
ชื่อ-สกุล (นักศึกษา) นางสาว ชญานิษฐ์ จันทร์ตรี
คณะวิชา / สาขาวิชา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ
ชื่อ-สกุล (อาจารย์นิเทศ) อาจารย์ ดร. พวงชมพู โจนส์
ชื่อโครงงาน แผนการพัฒนาตู้จําหน่ายเครื่องสําอางอัตโนมัติ บิวตี้ แลนด์มาร์ค
สถานประกอบการ บริษัท คอมเม็ทส์ อินเตอร์เทรด จํากัด
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน วันที่ 5 สิงหาคม – 29 พฤศจิกายน 2562
hcunewgen #huachiew #เด็กหัวเฉียวรุ่นใหม่